Het nominatieproces

Het nominatieproces bestaat uit een aantal stappen. Nadat de unieke universele waarden (OUV) van de koloniën in kaart zijn gebracht, start de ontwikkeling van een dossier: het nominatiedossier. In dit dossier staat wat er wordt gedaan om de unieke universele waarden te behouden en hoe het monument in de toekomst ontwikkeld dient te worden. In 2015 besluit het Rijk (NL) of de conceptvorm van het transnationale nominatiedossier aanleiding is om de Koloniën van Weldadigheid aan te dragen voor nominatie in 2018. Het tijdpad is hieronder weergegeven.

2013: onderzoek naar OUV

Een belangrijke stap wordt in 2013 gezet met het vaststellen van de unieke universele waarden (OUV). Het onderzoek hiernaar startte in 2012.

2014: ontwikkeling van managementplan

In 2014 stelt wordt een managementplan opgesteld. Hierin staat beschreven wat er gedaan wordt om de universele waarden van de koloniegebieden te behouden voor toekomstige generaties. Ook wordt de OUV gecheckt. De OUV en het managementplan vormen samen de belangrijkste onderdelen van het nominatiedossier.

2015: afronding van het conceptdossier

In 2015 wordt de conceptversie van het nominatiedossier afgerond en ingediend bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in Den Haag (NL). Zij bepaalt vervolgens of het dossier in aanmerking komt als Nederlands-Vlaamse inzending bij UNESCO.

2016: vaststellen definitief nominatiedossier

In 2016 wordt het nominatiedossier definitief vastgesteld door de stuurgroep, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed.

2017: aanbieden nominatiedossier in Parijs

Nadat de stuurgroep het nominatiedossier definitief heeft vastgesteld, dient de Nederlandse regering het dossier in bij UNESCO in Parijs.

2018: besluit World Heritage Committee

In 2018 viert de Maatschappij van Weldadigheid haar 200-jarig jubileum. In dat jaar bepaalt UNESCO of de Koloniën van Weldadigheid in aanmerking komen voor de werelderfgoedstatus.

Laatst bijgewerkt op 26 september 2013.