Managementplan

De Nederlandse en Belgische overheden nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor een langdurige adequate uitvoering van het managementplan voor de site en voor het tijdig voldoen aan de procedurele vereisten van UNESCO.

Siteholders
Nederland en België kiezen voor een gedeeld Siteholderschap. Het gedeeld siteholderschap biedt een eenvoudige, pragmatische en effectieve oplossing voor de transnationale en seriële site. Het siteholderschap wordt in Nederland belegd bij de provincie Drenthe en in Vlaanderen bij de provincie Antwerpen, die dat delegeert aan de VZW Kempens Landschap.

Site- en Koloniemanager
Op overkoepelend niveau dragen de Siteholders zorg voor de operationele uitvoering en voorbereiding van de taken die tot haar verantwoordelijkheid behoren. De Siteholders stellen een operationele sitemanager aan, die kan terugvallen op een compacte uitvoeringsorganisatie. De sitemanager is tevens het verlengstuk van en legt verantwoording af aan de gezamenlijke Siteholders. Per Kolonie of cluster van Koloniën (beheereenheid) wordt verder één Koloniemanager aangewezen of een coördinatiemechanisme ingericht wanneer er meerdere Koloniën zijn geclusterd in een beheereenheid.

Stuurgroep
De lidstaten stellen een Stuurgroep in, bestaande uit bestuurders van de betrokken provincies en gemeenten. De Stuurgroep draagt in gezamenlijkheid en op basis van consensus de verantwoordelijkheid voor de langdurige bescherming van het werelderfgoed ná nominatie. De Stuurgroep komt één tot twee keer per jaar bij elkaar.

Commissie van Advies
De Stuurgroep stelt een Commissie van Advies voor wetenschap, educatie en kwaliteit in die advies uit kan brengen aan de Stuurgroep en de beide Siteholders. Naast expertise op het gebied van erfgoed en cultuur zal de Commissie ook beschikken over kennis van ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit en natuurwaarden.

Managementopgaven
Het managementplan geldt voor de periode 2018-2028 en richt zich op het in stand houden van de OUV door het werelderfgoed te beschermen, te behouden, duurzaam te onderhouden en te beheren. Daarbij worden nieuwe ontwikkelingen op adequate wijze ingepast en wordt het werelderfgoed actief uitgedragen naar de samenleving. In dit managementplan worden de activiteiten benoemd voor de beleidsmatige bescherming en beheersmatige bescherming van de OUV en voor het uitdragen van de waarden en betekenis van de Koloniën van Weldadigheid.

De lange termijn strategie voor alle koloniën is gericht op behoud en versterking van de OUV in alle Koloniën. De belangrijkste opgave voor de Koloniën van Weldadigheid is het leefbaar houden van de gebieden en het zoeken en inpassen van nieuwe economische impulsen en ontwikkelingen. In de ontwikkelingsfilosofie past een strategie waarin de cultuurhistorische samenhang van de gebieden leidend en een inspiratiebron is voor een duurzame ontwikkeling.

De visie van de siteholders is dat de Koloniën een ‘levend landschap’ zijn, waarin ontwikkelingen mogelijk blijven, mits zij neutraal of ondersteunend zijn aan de OUV.

Gloednieuw bezoekerscentrum voor Wortel- en Merksplas-Kolonie.jpg

In Vlaanderen ligt er een masterplan van tien jaar voor de revalorisatie (restauratie, herbestemming en landschapsherstel) van Merksplas-Kolonie. In de Nederlandse koloniën wordt eerst de focus gelegd op de herbestemming van leegkomende panden vooraleer over te gaan tot restauratie. Daarbij past een herbestemming in lijn met landschappelijke structuren en de geschiedenis van de Koloniën.

Voor de financiering en verdeling van de kosten van de Koloniën van Weldadigheid als werelderfgoed gelden als vertrekpunten dat iedere kolonie zijn eigen kosten draagt voor de uitvoering van managementmaatregelen. Partijen dragen gezamenlijk de kosten voor de overall regie en coördinatie, inclusief de verplichtingen betreffende monitoring en periodieke rapportages.

Theaterspektakel "het Pauperparadijs".jpg

Het verhaal van de Koloniën van Weldadigheid verdient het om gehoord te worden. De landschappen en gebouwen zijn het waard om bezocht te worden en maken het verhaal beleefbaar. De Siteholders en Koloniemanagers geven gezamenlijk bekendheid aan dit algemene verhaal, aan de ligging, samenhang en uitstraling van de Koloniën. Dit gebeurt samen met de stakeholders die de bezoekerscentra in gaan richten in de vier (clusters van) Koloniën. Elke Kolonie vertelt daarbij zowel het gehele verhaal van de zeven als geheel als het specifiek verhaal per Kolonie als onderdeel van de seriële en transnationale werelderfgoedsite.

Hieronder kun je de volledige tekst downloaden van het managementplan, dat is opgedeeld in een hoofddeel plus vier katernen voor de verschillende (deels samenhangende) Koloniën.

Lees hier het managementplan in het Engels.

Fotogalerij

Gloednieuw bezoekerscentrum voor Wortel- en Merksplas-Kolonie (James van Leuven)
Theaterspektakel "het Pauperparadijs" (Reyer Boxem - Het Pauperparadijs)